Antalya Hava Durumu

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 10 AYLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI  10 AYLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ
ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 10 AYLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ
Tarih :06-01-2014 10:13:51
Okunma :898

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI

10 AYLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ

 

Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 2014 Yılı 10 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2013/196013

 

1 -İdarenin

a) Adresi: Kültür Mahallesi 3815 Sokak No:5 KEPEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası: 2422434475 - 2422434477

e) Elektronik Posta Adresi: antalya.cekm@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.03.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Kültür Mah.3815 Sokak No:5 Kepez/Antalya

b) Tarihi ve saati: 21.01.2014-10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: İsteklinin 5188 sayılı kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet ve izin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli im/a sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya Özel Sektörde yapılan ihale konusu özel Güvenlik Hizmet Alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk Lirası)karşılığı Soğuksu mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Antalya Muhasebe Müdürlüğüne ihale doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden alınabilir, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya KKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-

Kültür Mah.3815 Sokak No:5 Kepez/Antalya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

BAS-ANT 0028 www.big.gov.tr

 

 

Etiket

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Resmi İlan
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ Plan ve Proje Müdürlüğü T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİNDEN İLANEN DUYURULUR T.C. ANTALYA 4. İCRA DAİRESİ 2013/7337 ESAS DSİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 131. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ ANTALYA GARNİZON İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANTALYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İFLAS ALACAKLILARI EK SIRA CETVELİNİN İLANI ANTALYA 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ANTALYA 15. İCRA DAİRESİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE DIŞ MEKAN SPOR-KONDİSYON ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GENEL WC YAPIMI İŞİ KAŞ BELEDİYESİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2013/3234 TLMT. T.C. ANTALYA 3. İCRA DAİRESİ 2014/6562 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI ANTALYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SERVİSİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ELEKTRONİK DENETLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
ENTERAL BESLENME İLAÇ SATIN ALINACAKTIR T.C ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. ANTALYA 8. İCRA DAİRESİ 2014/9145 ESAS
T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN İLAN ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN T.C. ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ
T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2015/413 TLMT. PROJE HİZMET ALIMI ANTALYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TERS BÜKÜMLÜ RT DİKENLİ TEL TSE 1113 EN 10233-1 ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SERİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN T.C. ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN: T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Antalya SEÇKİN ve PRESTİJ Otomotiv
YAZARLAR
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
  •  
  •  
  •  
online iş ilanları ve online eleman ilanları sitesi
FOTO GALERİ
VİDEOLAR
ASTROLOJİ
GAZETEMİZ 1.SAYFA
Antalya Gazetesi
Copyright © Antalya Gazetesi   | Mobil Site    
Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.